Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 51-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

 1. Alizada Leyla
  GLOBAL SPREAD OF ENGLISH AND ITS IMPACTS ON TOURISM LEXICOLOGY
 2. Беззубова О. О.
  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ MDR У FACEBOOK
 3. Бережна М. В.
  ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ОБРАЗ АННИ (У ФІЛЬМІ К. БАКА ТА ДЖ. ЛІ «КРИЖАНЕ СЕРЦЕ»)
 4. Бошков А. В., Демчук А. І.
  ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТУ “PANDEMIC” У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 5. Волянюк І. О.
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ «ДУША» У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ БОРИСА ХАРЧУКА
 6. Гарбар І. В.
  НАЙТИПОВІШІ ЛЕКСИЧНІ ПОМИЛКИ У ФАХОВОМУ МОВЛЕННІ
 7. Горецька А. С., Туришева О. О.
  ХАРАКТЕРИСТИКА НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕКСТІВ ГАЛУЗІ МАРКЕТИНГУ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СПРЯМУВАННЯМ
 8. Yemelyanova O. V.
  BORROWINGS MANIPULATIVE POTENTAL
 9. Заєць В. Г.
  ПРОДУКТИВНІ СЛОВОТВІРНІ ТИПИ ДІЄСЛІВ У МОВІ УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 10. Іванова Н. Г., Орлов В. В.
  НАЙМЕНУВАННЯ ОСІБ ЗА ЇХНЬОЮ ПРОФЕСІЙНОЮ АБО СОЦІОЕКОНОМІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
 11. Ivasiuk O. V., Doronkina N. Ye.
  ARGUMENTATION FEATURES OF SCIENTIFIC REVIEW PAPER IN THE CONTEXT OF RHETORICAL STRUCTURE THEORY
 12. Камєнєва І. А., Мініна Н. С.
  ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ «КОСМОС» У ПОЕЗІЇ Ф. І. ТЮТЧЕВА
 13. Клєщова О. Є.
  КУЛЬТУРА МОВИ, КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ТА ПРАВОПИСНІ НОРМИ: ЛІНГВІСТИЧНА ВІКТОРИНА
 14. Koknova T. A.
  STATUS OF ENGLISH CLICHES IN MODERN LINGUISTICS
 15. Комлик Н. Ю.
  СУРЯДНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЯК ЗАСОБИ ЕКСПЛІКАЦІЇ ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ КАЗКИ ОСКАРА УАЙЛЬДА «ХЛОПЧИК-ЗІРКА»
 16. Костенко В. Г., Cологор І. М.
  ОСНОВНІ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДАКТОРСЬКОЇ КОЛОНКИ У МІЖНАРОДНИХ ФАХОВИХ ЖУРНАЛАХ ЗІ СТОМАТОЛОГІЇ
 17. Макарук Л. Л.
  ІДЕНТИФІКАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ МОДУСІВ В АНГЛОМОВНОМУ МАСМЕДІЙНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ
 18. Марченко Т. А.
  НАЗВИ ГОРОДНІХ КУЛЬТУР ЯК ІДЕНТИФІКАТОР НАЦІЇ У СУЧАСНИХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 19. Мельничук О. Д.
  СИНОНІМІЯ НОМІНАЦІЇ КОНТАКТНИХ ЖЕСТІВ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
 20. Орел І. І.
  СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ У ДОСЛІДЖЕННІ МОДИФІКАЦІЙ ЗНАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
 21. Орєхова Л. І., Ричка Т. І., Лісовська Р. К.
  ВИДИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЛЕКСИКОЮ УКРАЇНСЬКОЇ (РІДНОЇ) МОВИ Й ІНОЗЕМНОЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
 22. Полтаран О. О.
  ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА АМЕРИКАНСЬКОГО СКЕТЧ-ШОУ «SATURDAY NIGHT LIVE»
 23. Полякова Т. М., Анікіна І. В.
  СКЛАДНІ ЛЕКСЕМИ З ІНШОМОВНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОМОВНИХ МАС-МЕДІА УКРАЇНИ)
 24. Приблуда Л. М.
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИ В МОВОТВОРЧОСТІ ЛЮКО ДАШВАР
 25. Тищенко О. В., Кушнір В. В.
  СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ТА ДИНАМІКА РЕМІСНИЧОЇ ЛЕКСИКИ: КВАНТИТАТИВНИЙ І ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ КОРПУСІВ GRAK І COCA)
 26. Томчаковська Ю. О.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ MAGIC ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ АНГЛОМОВНОГО ОКУЛЬТНОГО ДИСКУРСУ
 27. Харитонова Д. Д.
  АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ІНАВГУРАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ В. ЗЕЛЕНСЬКОГО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГІПЕРКОНЦЕПТУ ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ
 28. Харченко О. В.
  ЛОГІЧНА БОМБА ТА ПАТЕРН КОНТРАСТУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ КОМЕДІЙНОМУ КІНОДИСКУРСІ
 29. Чекарева Є. С.
  СЛУХОВЕ СПРИЙНЯТТЯ У СИСТЕМІ ІМЕННИКІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ
 30. Черненко О. В.
  ОСОБЛИВОСТІ МУЛЬТИСЕМІОЗИСУ КОНФЛІКТИВІВ У СУЧАСНОМУ ГРАФІЧНОМУ РОМАНІ
 31. Шарова Т. М., Землянська А. В.
  ПРОБЛЕМА МОВИ ТА КУЛЬТУРА МИСЛЕННЯ К. ГОРДІЄНКА
 32. Шашкіна Н. І., Дружиніна Л. В., Соколова К. В., Щетинникова О. О.
  КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО СЛОВНИКА (НА МАТЕРІАЛІ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА Й АРХІТЕКТУРИ)
 33. Шелепкова І. М.
  ІННОВАЦІЇ ЯК ПРОДУКТ СЛОВОТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 34. Ходжикян Д. Р., Шумська І. А.
  АНГЛІЙСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ