Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія: «Філологія»

Рік заснування

2010

Проблематика:

висвітлення результатів актуальних наукових досліджень вчених, професорсько-викладацьких колективів вищих навчальних закладів у сфері мовознавства та літературознавства

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 16819-5491Р від 10.06.2010 р.

Фахова реєстрація

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія” включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р. (додаток № 5).

Галузь науки:

філологічні науки

Періодичність:

шість разів на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська та інші (змішаними мовами)

ISSN (Print)

2409-1154

Naukovij vìsnik Mìžnarodnogo gumanìtarnono unìversitetu. Serìâ Fìlologìâ

ISSN (Online)

2663-5658

Засновник:

Міжнародний гуманітарний університет

Головний редактор:

Мізецька В.Я., доктор філологічних наук, професор

Відповідальний секретар:

Михайлюк Н.П., кандидат філологічних наук, доцент

Члени редколегії:

Бардіна Н.В., д. філол. наук, проф.; 

Жаборюк О.А., д. філол. наук, проф.;

Зубов М.І.,д. філол. наук, проф.;

Пирву Е., к. філол. наук, проф.;

Корольова Т.М., д. філол. наук, проф.;

Кухаренко В.А., д. філол. наук, проф.;

Морозова І.Б., д. філол. наук, проф.;

Петлюченко Н.В., д. філол. наук, проф.;

Таранець В.Г., д. філол. наук, проф.;

Шевчук Т.С., д. філол. наук, проф.;

Шкворченко Н.М., к. філол. наук, доц.

Додаткові відомості:

Назва журналу англійською:
"International Humanitarian University Herald. Philology”

Адреса редакції:

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: «Філологія»

Міжнародний гуманітарний університет
вул. Фонтанська дорога, 33, к. 502,
м. Одеса, Україна, 65009
Тел.: +38 099 547 85 90
E-mail: editor@vestnik-philology.mgu.od.ua
Веб-сайт: www.vestnik-philology.mgu.od.ua