Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Інформація для авторів

У період введення на усій території України карантину, спрямованого на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, час роботи редакції залишився без змін (Пн-Пт 9:00-18:00).

НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

СЕРІЯ «ФІЛОЛОГІЯ» № 44/2020

 

Оголошується набір наукових статей до  44 фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія».

Набір триває включно до 10 квітня 2020 р. 

17 березня 2020 року було опубліковано Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975», згідно з яким журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» отримав відмову у включенні до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України й тому наразі журнал є тимчасово нефаховим починаючи з 13 березня 2020 року. Проте згідно офіційної позиції Міністерства освіти і науки України журнал має право на повторне подання документів після зміни складу редакційної колегії та публікації його у заявці на включення наукового видання до Переліку наукових фахових видань України. Засновником та редакційною колегією видання було прийняте рішення забезпечити повторний розгляд журналу на найближчій експертній раді Міністерства освіти і науки України з відповідних науковому профілю видання наук, однак у зв’язку з введеним на усій території України карантином, спрямованим на запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, точні дати проведення експертних рад наразі невідомі.
У зв’язку із цим редакційною колегією разом із керівництвом засновника видання було узгоджено позицію щодо того, щоб № 44 за 2020 рік журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», на який був заздалегідь оголошений набір до 10 квітня 2020 року, було рекомендовано та підписано до друку до 10 березня 2020 року. Це дає юридичні підстави вважати, що статті авторів цього номера будуть опубліковані у фаховому виданні.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія «Філологія» включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р. (додаток № 5).

 РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

 • Українська мова та література;
 • Російська мова та література;
 • Слов’янські мови та література;
 • Література зарубіжних країн;
 • Романські, германські та інші мови;
 • Теорія літератури;
 • Порівняльне літературознавство;
 • Загальне мовознавство;
 • Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;
 • Перекладознавство;
 • Мова і засоби масової комунікації;
 • Міжкультурна комунікація.

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.
 • Мова публікації: українська, російська, англійська, німецька, французька, арабська.
 • Загальний обсяг статті мінімум 8 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє, нижнє і ліве - 20 мм, праве – 15 мм. Абзацний відступ – 1,25.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити  УДК, назву рубрики, дані про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, місце роботи) та назву статті.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог, які розроблено в 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формування мети статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.
 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:»
 • Анотації подаються двома мовами (українська та англійська (незалежно від мови статті)). Середній обсяг кожної анотації – не менш як 1800 друкованих знаків (це приблизно 300 слів). Анотація після списку літератури має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Українська мова та література
УДК 821.161.2

DOI

Іванова Т. О.,
кандидат філологічних наук,

старший викладач кафедри перекладу та мовознавства

Міжнародного гуманітарного університету

КОНЦЕПТОСФЕРА ІДІОСТИЛЮ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

Анотація. Статтю присвячено описові концептосфери поетичного дискурсу відомого українського поета Василя Симоненка. Завдяки концептам досягається емоційність, колорит, емоційно-імперативне забарвлення оповіді. Концепти у віршах поета виконують увиразнювальну, текстотворчу, образну функції. Відіграють ключову роль у формуванні лексико-семантичного і мовного рівня поетичних текстів... (обсяг не менше 1800 друкованих знаків)

Ключові слова: концептосфера, концепт, ідіостиль, дискурс, культура, етнокультура.

Текст статті

Література:

1. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: словник-довідник. К.: Довіра, 2006. 703 с.

Maslovska T. Conceptual sphere of Vasyl Symonenko’s style

Summary. The article has been devoted to the description of the conceptual sphere in the poetic discourse of the well-known Ukrainian poet Vasyl Symonenko. Due to the concepts of these linguistic models emotionality, brightness and emotionally-imperative colouring of the story is reached. Concepts in the poems of the poet fulfil dominant, expressive, text forming and vivid functions. They play a key role in forming of lexical semantic and language levels of poetic texts...(обсяг не менше 1800 друкованих знаків)
Key words: conceptual sphere, concept, discourse, culture, ethnic culture.

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 44 за 2020 рік до 10 квітня 2020 року (включно)

до редакції ( Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. )

електронною поштою необхідно направити:

 • наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 • заповнити електронну довідку про автора;
 • після успішного рецензування статті відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті.

  Реквізити надсилаються на електронну адресу через 3 (робочі) дні після отримання матеріалів.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._оплата

Редакція наукового журналу після отримання статті від автора здійснює її внутрішнє анонімне рецензування та перевірку на наявність плагіату, після чого упродовж трьох робочих днів автор отримає реквізити для сплати за публікацію.

Увага! Статті студентів публікуються тільки у співавторстві з науковим керівником.

ДОДАТКОВІ УМОВИ:

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 44/2020 рік складає 600 гривень (до 12 сторінок включно). Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплатити 60 гривень за кожну сторінку.

Реквізити надсилаються на електронну адресу через 3 дні після отримання матеріалів.

Одноосібні статті докторів наук, професорів (вчене звання) друкуються безкоштовно.

Вартість публікації рецензії на монографію складає 300 грн.

 

Авторські примірники Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 44/2020 рік будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом 19 червня 2020 року.

Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за телефоном: +38 099 547 85 90.

 

Завантажити інформаційний лист

Завантажити зразок оформлення статті