Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 16

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С. Д.
  КЛЮЧОВІ СЛОВА СТАРОГО ЗАВІТУ ЯК ВИРАЖЕННЯ БІБЛІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДИНИ Й СВІТУ
 2. Біличенко О. Л.
  ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ ПОВІСТІ «СЛОВО О СМЕРТИ И РЫЦАРЕ ДОБРОМ И СЛАВНОМ» У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ВАСИЛЯ ЗБОРОВЦЯ
 3. Воробець О. Д.
  ТЕМПОРАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПОШИРЮВАЧІВ СЕМАНТИЧНОЇ МОДЕЛІ РЕЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
 4. Ворова Т. П.
  СУМІСНІСТЬ СЮЖЕТНО-ОПОВІДНИХ ПАРАЛЕЛЕЙ КАЗКИ «ОПАЛ» І. В. КИРЕЄВСЬКОГО Й «КАЗКИ ПРО ПІВНИКА» О. С. ПУШКІНА
 5. Гарачковська О. О.
  ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРУ ПРИТЧІ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА
 6. Гончарук В. А.
  ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ МІФОТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
 7. Кизилова В. В.
  ТЕМА ЗМІН ПІР РОКУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ
 8. Крупеньова Т. І.
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОДОНІМІВ МІСТА ОДЕСИ
 9. Новікова О. О.
  КАТЕГОРІЯ ОБМЕЖЕННЯ − БАЗОВА КАТЕГОРІЯ ЛЮДСЬКОГО МИСЛЕННЯ
 10. Пикалюк Л. А.
  ЛІНГВІСТИЧНІ МАРКЕРИ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТІВ (НА ПРИКЛАДІ ВЕСІЛЬНИХ ПІСЕНЬ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ)
 11. Романенко Л. В.
  ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ КОЗАКА-ХАРАКТЕРНИКА В ТРИЛОГІЇ ВОЛОДИМИРА РУТКІВСЬКОГО «ДЖУРИ»
 12. Рубан А. А., Ткаченко К. А.
  О ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ» А. С. ПУШКИНА В ВУЗЕ И ШКОЛЕ
 13. Таранець В. Г.
  ВЕЛЕСОВА КНИГА (ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ). ЧАСТИНА 7
 14. Ходоренко А. В.
  К ВОПРОСУ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СООТНЕСЕННОСТИ И ВНУТРЕННЕЙ МОТИВИРОВАННОСТИ НОМИНАЦИЙ ГРУПП ЛИЦ
 15. Чикарькова М. Ю.
  ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ «ПРЕКРАСНОГО МИГА» У ТЮТЧЕВА
 16. Шарова Т. М.
  ГЕНЕЗИС ЗМІСТОФОРМИ РОМАНУ КОСТЯ ГОРДІЄНКА «ЧУЖУ НИВУ ЖАЛА»
 17. Шепель Ю. О.
  МЕТАФОРА ТА МЕТАФОРИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОГО ВІДОБРАЖЕННЯ КАРТИНИ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО «FATA MORGANA»)
 18. Юган Н. Л.
  ПОВЕСТИ В. И. ДАЛЯ 1840-Х ГОДОВ И ПОЭТИКА «НАТУРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»: СХОДСТВО И ОТЛИЧИЯ
 19. Юдкін-Ріпун І. М.
  ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ЯК ДРАМАТУРГ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Aristova N. O.
  AMERICAN LITERATURE FROM A POSTMODERN PERSPECTIVE
 2. Бесараб О. М.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОРЕЛЯЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРАХ
 3. Борискіна К. В.
  СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ВИМИСЛУ Й ФАКТУ В КОНЦЕПТОСФЕРІ П’ЄСИ «ЮЛІЙ ЦЕЗАР» В. ШЕКСПІРА
 4. Фоменко Е. Г.
  ЦЕЛОСТНОСТЬ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Бабич В. I.
  ЛІРИЧНЕ Я КРІЗЬ ПРИЗМУ ОБРАЗІВ ПРИРОДИ В ІДІОДИСКУРСАХ Р. ФРОСТА І К. СТЕНБЕРГА
 2. Бардіна Н. В.
  ДИСКУРСНІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ В ПЕРЕХРЕСНОМУ ДОПИТІ В АНГЛОСАКСОНСЬКІЙ СИСТЕМИ СУДОЧИНСТВА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Е. С. ГАРДНЕРА «THE CASE OF THE SCREAMING WOMAN”)
 3. Бухінська Т. В.
  ЧАСТОТА ВЖИВАННЯ Й РОЗМІР СКЛАДНОПІДРЯДНИХ І УСКЛАДНЕНИХ РЕЧЕНЬ ЯК ОДНА З ОЗНАК ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ П. ЗЮСКІНДА ТА М. ГАУСГОФЕР
 4. Гайданка Д. В.
  ДИСКУРС КІНО В РАКУРСІ НОВІТНІХ ПАРАДИГМ: ОСОБЛИВОСТІ Й ТИПОЛОГІЯ
 5. Голіяд Н. І.
  ЗАСОБИ ПРОФІЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУ TIME В АНГЛІЙСЬКІЙ ЗАГАДЦІ
 6. Danilets D. O.
  VERFAHREN DER TERMINUSBILDUNG DER ДSTHETISCH-PLASTISCHEN CHIRURGIE IM DEUTSCHEN
 7. Джгун Н. М.
  ПИСЕМНІСТЬ КИТАЮ. ІДЕОГРАФІЧНІ ТА ФОНЕТИЧНІ ЛОГОГРАМИ
 8. Іванотчак Н. І.
  ЕМПАТІЯ В АСПЕКТІ КОГНІТИВНИХ КАТЕГОРІЙ ГРАДУАЛЬНОСТІ, ОЦІНКИ ТА НОРМИ
 9. Кійко Ю. Є.
  МОВНА СИСТЕМА ІЗ ФРАКТАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ
 10. Козловский В. В.
  КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕТЕРИТАЛЬНЫМ КОНЪЮНКТИВОМ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
 11. Колісниченко Т. В.
  СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКСИЧНОЇ НОМІНАЦІЇ ‘SETTLEMENT’ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
 12. Котвицкая В. А.
  СУЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ В ЯЗЫКЕ-РЕЦИПИЕНТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ)
 13. Maniutina O. I.
  EUPHEMISMS IN MODERN ENGLISH MASS CULTURE
 14. Mykhaylenko V. V.
  INFERENTIAL SEMANTICS OF HISTORICAL ‘BE-PERFECT’
 15. Місягіна І. М.
  НЕРЕЛЕВАНТНІСТЬ ЯК ТАКТИКА КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ УХИЛЬНОСТІ
 16. Мітіна О. М.
  СИНОНІМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ В МЕЖАХ АНТРОПОМОРФІЧНОЇ СФЕРИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
 17. Мойсеєнко С. М.
  СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ Й ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ В АНГЛОМОВНОМУ КОМП’ЮТЕРНОМУ ДИСКУРСІ
 18. Новаковская О. Н.
  RED В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ЛЕКСЕМЫ BLOOD: ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
 19. Пеливан О. К., Хапина О. В.
  ПРОСОДИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ИНТЕНЦИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: МЕЛОДИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР
 20. Прокопів Г. Я.
  ФУНКЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ПРИЙМЕННИКІВ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ)
 21. Сарміна Г. Л.
  ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ В СУДОВІЙ АКУСТИЦІ
 22. Федірчик І. Я.
  КОНОТАТИВНО МАРКОВАНІ ІМЕННИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 23. Хапина О. В.
  ИНТОНАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ КОММУНИКАТИВНУЮ ИНТЕНЦИЮ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ. ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Іванюк С. М.
  НІЦШЕАНСЬКИЙ ТИП «САМОТНЬОЇ ЛЮДИНИ» У ТВОРАХ В.С. МОЕМА “THE LOTUS EATER” («ПОЇДАЧ ЛОТОСА») ТА В. ПІДМОГИЛЬНОГО «ІСТОРІЯ ПАНІ ЇВГИ»
 2. Чуб В. П.
  А. ВОЛОДІН І В. ПЕЛЕВІН: ТИПОЛОГІЧНІ СХОДЖЕННЯ В РОМАНАХ «ДОНДОГ» І «ЧАПАЄВ І ПУСТОТА»

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Кізіль М. А.
  КОГНІТИВНЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО: ВИТОКИ, ЗАВДАННЯ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 2. Перскова Ю. І.
  ДИСКУРС ЯК ВИЯВ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ПАРАМЕТР ВЛАДИ
 3. Шалдаісова Г. В.
  СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І СИНТАГМА, ЇХ СФЕРИ ТА ФУНКЦІЇ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Ланина А. Н.
  МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЗООСЕМИЗМАМИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)
 2. Рыжих В. И.
  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТЕЙ РЕЧИ В РУССКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ
 3. Шальов А. С.
  ІНТОНАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРСЬКОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНОМОВНИХ ТА АНГЛОМОВНИХ РАДІОТОКШОУ)

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Воєвутко Н. Ю.
  ДО ПИТАННЯ РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ
 2. Загороднюк А. С.
  ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТА “LEGAL” УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ)
 3. Новицька О. А.
  СКОРОЧЕННЯ В РОМАНАХ ДЕНА БРАУНА “THE LOST SYMBOL” І “THE DA VINCI CODE” ТА ЇХ ПЕРЕДАВАННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Мушкудіані О. Н.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «СМІХОВИЙ» СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ: РУЙНІВНИЙ І ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛИ