Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 44

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Беценко Т. П.
  АДВЕРБІАЛЬНІ ТЕКСТОВО-ОБРАЗНІ УНІВЕРСАЛІЇ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЧАСУ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМАХ
 2. Веретюк Т. В.
  ГЕРОЙ-СЕЛЯНИН ЯК ОБРАЗ «НОВОЇ ЛЮДИНИ» У «БУКОВИНСЬКІЙ ПОВІСТІ» ІГОРЯ МУРАТОВА
 3. Гандзюк О. М.
  СПЕЦИФІКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ У ТЕКСТІ НАУКОВОГО СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА «ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЙ»)
 4. Євчук У. Ю.
  ПОСТПАМ’ЯТЬ І ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ У РОМАНІ ІГНАЦІЯ КАРПОВИЧА «СОНЬКА»
 5. Елдинова С. М.
  ДЕРИВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ УСЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ОТ ИМЕННЫХ ОСНОВ
 6. Іванчик О. В.
  ПОЛЬСЬКА ПОЕЗІЯ В ПЕРЕКЛАДАХ СТАНІСЛАВА ШЕВЧЕНКА
 7. Кизилова В. В.
  УКРАЇНА УЛАСА САМЧУКА: СИНТЕЗ ПОЛІТИЧНОГО Й МИСТЕЦЬКОГО СВІТОГЛЯДІВ
 8. Косович О. В.
  УЖИТОК ІНШОМОВНИХ СЛІВ: ЛОГІКА МОВИ ЧИ ДАНИНА МОДІ?
 9. Медвідь Н. С.
  ПОЛІТИЧНІ ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМИ В СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРОЗІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
 10. Науменко Н. В.
  ЕЛЕМЕНТИ МИСТЕЦЬКОЇ СИНЕСТЕЗІЇ У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ЗАТУЛИВІТРА
 11. Никольченко Т. М., Педченко Е. В., Демченко Т. О.
  ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА ОБРАЗА ВОЛАНДА В ТЕКСТАХ М. БУЛГАКОВА
 12. Осьмак Н. Д.
  ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ МІФООБРАЗУ ВОГНЮ У ТВОРАХ ГНАТА ХОТКЕВИЧА ТА СТАНІСЛАВА ВІНЦЕНЗА
 13. Панченко О. И.
  СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК СПОСОБ КОМПРЕССИИ В СЖАТОМ ТЕКСТЕ
 14. Роздольська І. В.
  УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ У РАДЯНОФІЛЬСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНО ІДЕОЛОГІЧНОМУ НАПРЯМІ
 15. Росовецкий С. С.
  МОТИВНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АВТОБИОГРАФИЙ РУССКОГО ФУТУРИЗМА
 16. Четверик В. К.
  СОПОЛОЖЕНИЕ КАК СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ФОРМ КОМПАРАТИВА В ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ
 17. Шевальє С. Б., Дзинглюк О. С.
  ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТА (ЗА РОМАНОМ С. АНДРУХОВИЧ «ФЕЛІКС АВСТРІЯ»)

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Vysotska R. R., Zalutska H. I.
  DON JUAN DE MOLIERE, PERSONNAGE A SUCCES DE LA TRAGI-COMEDIE CLASSIQUE FRANCAISE AU XVII-IÈME SIECLE
 2. Мехман Г. А.
  СТИЛИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ В РОМАНЕ «И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ»: ОТ БУРАННОГО К КОСМОСУ
 3. Тагиева Н. М.
  АЛЬ-МУФАДДАЛ АД-ДАББИ КАК СОСТАВИТЕЛЬ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ АНТОЛОГИЙ ДРЕВНЕЙ АРАБСКОЙ ПОЭЗИИ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА ІНШІ МОВИ

 1. Андрійченко Ю. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛІНГВІСТИЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 2. Baadzhy N. A., Chychian O. O.
  WRITING A SCIENTIFIC ARTICLE LIKE A NATIVE ENGLISH SPEAKER: USEFUL TIPS FOR UKRAINIAN AUTHORS
 3. Borysova Т. S.
  ALLUSIVE TITLES IN STEPHEN KING’S LITERARY WORKS
 4. Бухінська Т. В.
  РОЗМІР І ДОВЖИНА РЕЧЕНЬ ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ СКЛАДНОСТІ СПРИЙНЯТТЯ МЕДИЧНИХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ
 5. Допіряк Б. П., Бялик В. Д.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Й ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ УРБАНІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ
 6. Кисилиця Ю. І., Бялик В. Д.
  СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ
 7. Ніколаєску Е. В.
  ЯВИЩЕ ЕНАНТІОСЕМІЇ В ДЕТЕКТИВНОМУ ЖАНРІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
 8. Radzievska O. V.
  THE LEXICAL AND SEMANTIC PROBLEMS OF TRANSLATION AND THE WAYS OF THEIR SOLVING
 9. Ryzhkova S. V.
  THE LEXICAL PARTS IN THE PROCESS OF FORMING SLANG IN THE ENGLISH LANGUAGE
 10. Семенова О. В.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ГЛЮТОНІЧНОГО ДИСКУРСУ ФРАНКОМОВНИХ КРАЇН
 11. Солошенко-Задніпровська Н. К.
  КОНВЕРСІЯ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ СПОСІБ СЛОВОТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ)

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ткаченко А. О.
  ЛІТЕРАТУРНА ЖАНРИСТИКА: СПРОБА НОВІТНЬОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Бикова Т. В.
  ВНЕСОК НАУКОВОЇ ДОНЖУАНИ У РОЗРОБКУ ТРАДИЦІЙНИХ СЮЖЕТІВ ТА ОБРАЗІВ
 2. Медвідь Н. О.
  ВІДЛУННЯ ТРАДИЦІЙ Е. ПО У ТВОРЧОСТІ Ш. БОДЛЕРА

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Ахмедова С. И.
  КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» В АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
 2. Ahmedova A. A.
  MEANING PATTERNS OF THE POSTPOSITION “ILƏ” (WITH) IN AZERBAIJANI LANGUAGE
 3. Максимець О. М.
  РОЗВИТОК СУФІКСАЛЬНОЇ СЛОВОТВІРНОЇ ПІДСИСТЕМИ ІМЕННИКІВ ІЗ ТРАНСПОЗИЦІЙНИМ ЗНАЧЕННЯМ ОПРЕДМЕТНЕНОЇ ДІЇ (УТВОРЕННЯ З НУЛЬОВИМ СУФІКСОМ ЖІНОЧОГО РОДУ)
 4. Maslova S. B.
  PREDICATE SIGN OF ENGLISH PROPOSITION
 5. Мірочник В. В., Власенко Л. В., Титаренко А. М.
  ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Коцюба З. Г.
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК «ЗАКОН – СПРАВЕДЛИВІСТЬ» У ПОБУТОВІЙ СВІДОМОСТІ СЛОВ’ЯН, ГЕРМАНЦІВ І РОМАНЦІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПАРЕМІЙ)
 2. Nagaitseva N. I., Romanov Yu. O.
  PARTICIPLES AND ADVERBIAL PARTICIPLES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Бабятинська Ю. О., Гусейнова К. С.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 2. Борисова О. В.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Зирка В. В.
  РОЛЬ ЭМОТИВНО-ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: РЕКЛАМНЫЙ АСПЕКТ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Vlasenko L. V., Trygub I. P.
  FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF FUTURE ECONOMISTS
 2. Карцева М. Д., Білик Н. О.
  ЕТНООРІЄНТОВАНИЙ СКЛАДНИК ІНШОМОВНОГО НАВЧАННЯ
 3. Квашина Т. С.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В ТУРЕЦЬКІЙ АУДИТОРІЇ
 4. Криволапова Е. В.
  РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
 5. Северин Н. В.
  ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЖАНРАМИ ФОЛЬКЛОРА В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ
 6. Снегурова Т. А., Парамонова В. Ю., Седойкина Т. Н.
  ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН