Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 28

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С. Д.
  ИУДА ИСКАРИОТ КАК ТРАГЕДИЯ БОГООСТАВЛЕННОСТИ
 2. Айзенбарт Л. М.
  МІСЦЕ ЯК МАРКЕР КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У МАЛІЙ ПРОЗІ МИХАЙЛА ЯЦКОВА
 3. Беценко Т. П.
  ФІГУРА СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОГО ПАРАЛЕЛІЗМУ ЯК МОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ЗАСІБ ТЕКСТОВО-ОБРАЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНИХ ДУМ
 4. Іваночко К. М.
  НАГОЛОСОВА ВАРІАНТНІСТЬ ПРЕДМЕТНИХ ОНОМАТОПІВ ТРЕТЬОГО СТРУКТУРНОГО КЛАСУ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГОВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 5. Кліщевська М. Є.
  КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ МАНІПУЛЯЦІЇ У МАРКЕТИНГОВОМУ ДИСКУРСІ
 6. Лебеденко Н. П.
  И. С. ТУРГЕНЕВ КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК СИМВОЛИЗМА (К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ)
 7. Ли Жунь
  ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КОД В СЕМАНТИКЕ РУССКИХ ФИТОНИМОВ
 8. Ли Ялинь
  ТВОРЧЕСТВО А. ПУШКИНА В РЕЦЕПЦИИ Г. АДАМОВИЧА
 9. Марєєв Д. А.
  ЗІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ДИНАМІКОЮ СЛОВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ
 10. Погребняк І. В.
  НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ
 11. Сергєєва Г. А.
  ФОНЕТИЧНА ВАРІАНТНІСТЬ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ТЕРМІНОСИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ТА ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ
 12. Сидоренко Л. І.
  «ПОЛУМ’ЯНА І СТРАЖДЕННА ДУША»: СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ НОВАТОРСЬКОГО ОБРАЗУ ІВАНА ФРАНКА У ДРАМІ АЛІНИ СЕМЕРЯКОВОЇ «СПОВІДЬ З ПОСТАМЕНТУ»
 13. Умрихіна Л. В.
  НАКАЗОВИЙ СПОСІБ ДІЄСЛОВА ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ІМПЕРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 14. Шевченко В. В.
  ФОЛЬКЛОРНО-МІФОЛОГІЧНІ ЖІНОЧІ ОБРАЗИ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ХИМЕРНОЇ ПРОЗИ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Алиева Ш. У.
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА МОНТАЖА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ
 2. Гусейнова А.
  ИДЕЯ ЕДИНОЙ РОДИНЫ В ЛИТЕРАТУРЕ СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА В 40-Е ГОДЫ XX ВЕКА
 3. Заслужена А. А.
  ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛОРАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ЧОРНИЙ» У РОМАНІ Г. Д. РОБЕРТСА «ШАНТАРАМ»
 4. Кушнірова Т. В.
  ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ «НЕ ВІДПУСКАЙ МЕНЕ» КАДЗУО ІШІҐУРО
 5. Маркова М. В.
  ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕТРАРКІЗМУ В ПОЕМІ ЕДМУНДА СПЕНСЕРА «ЕПІТАЛАМІОН»
 6. Рафиева А. И.
  РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КРИТИКА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ
 7. Фоменко Е. Г.
  ВЕРБАЛИЗАЦИЯ УПОРЯДОЧЕННОГО ХАОСА: ДЖЕЙМС ДЖОЙС И АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Божко О. С.
  ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХУДОЖНІХ КОНЦЕПТІВ АТМОСФЕРИ САСПЕНС ЯК СКЛАДНИКІВ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ЖАНРУ ХОРРОР
 2. Vyslobodska I. M.
  LITERAL AND METAPHORICAL MEANINGS OF THE PARTICLE “DOWN” IN THE ENGLISH PHRASAL VERB “GO DOWN”
 3. Vuiek O. Ye.
  MAKING MEANING OF MORALITY AS AN AXIOLOGICAL PHENOMENON
 4. Глюдзик Ю. В.
  РОЛЬ ПОЕТОНІМІВ У ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ ЦИКЛУ ПОВІСТЕЙ “THE CHRONICLES OF NARNIA” К. С. ЛЬЮЇСА)
 5. Єфименко Т. М.
  РЕФЛЕКСІЯ ОБРАЗНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ГОТИЧНОМУ РОМАНІ
 6. Заблоцький Ю. В.
  СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОМОВ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ США 2012 РОКУ)
 7. Косович О. В.
  ВІД КАТЕГОРІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ДО КАТЕГОРІЙНОЇ НЕОЛОГІЇ
 8. Котвицька В. А., Лазебна О. А.
  ТЕМАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
 9. Mykhaylenko V. V.
  A CONTRASTIVE PERSPECTIVE OF THE LEXEME “DEPRESSION (ECONOMY)”
 10. Місягіна І. М.
  НЕІНФОРМАТИВНІСТЬ ЯК ТАКТИКА УХИЛЯННЯ ВІД ВІДПОВІДІ
 11. Moiseienko S. M., Volkova О. А.
  CONCEPTS OF INVESTIGATION OF COMPLEX SENTENCES
 12. Омельчук Ю. О.
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ LIE В МЕДІАДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ПСЕВДОНОВИН)
 13. Палькевич О. С.
  ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ СТАТУСУ Й ДИНАМІКИ МОВНИХ НОРМ У ФРАНЦІЇ В ДІАХРОННОМУ АСПЕКТІ
 14. П’єцух О. І.
  СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКТИКИ ІНТЕГРАЦІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ
 15. Тітаренко М. В.
  НОМІНАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ЯК ПРЕЦЕДЕНТНІ ЗНАКИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
 16. Філоненко Н. Г.
  ДИНАМІКА КОНСТРУКЦІЙ «ПРИСУДОК + ДІЄСЛІВНА ФОРМА» У РОМАНІ Ж. ЛЕРУА “ALABAMA SONG”: ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
 17. Чекарева Є. С.
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЕРЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ У СИСТЕМІ ІМЕННИКІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Гурдуз А. І., Малюта К. І.
  ТИПОЛОГІЯ МІФОПОЕТИКИ РОМАНІВ ТОМАСА ГАРДІ І ДЖОЙС КЕРОЛ ОУТС
 2. Покулевська А. І.
  КІНЕМАТОГРАФІЧНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАРАЦІЇ У РОМАНІ С. ЦВАЙГА «МАРІЯ АНТУАНЕТТА»: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Soldatova L. P.
  THE CONCEPT “LANGUAGE” EVOLUTION IN AMERICAN LINGUISTIC TRADITION
 2. Юнусова Н. Х.
  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Соловйова О. А.
  ПАРЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ БІНАРНИХ КОНЦЕПТІВ ДОБРО-ЗЛО СУЧАСНИХ АРАБСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ)
 2. Тарануха Т. В.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АД’ЄКТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Борисова О. В.
  СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ДЕЯКИХ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ДЕТЕКТИВНОЇ ПРОЗИ
 2. Дем’янчук Ю. І.
  ЗАСТОСУВАННЯ ТЕКСТОЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ НАТО, ООН ТА СОТ
 3. Ковтун О. В.
  ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ
 4. Кучер З. І., Орлова М. О.
  ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОТИПНИХ ПРИЙОМІВ ГРАМАТИЧНИХ ЗАМІН У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
 5. Поворознюк Р. В.
  МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ МІЖМОВНОЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
 6. Приходько В. Б.
  РОЗУМІННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
 7. Скрильник С. В.
  ВПЛИВ ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ФАКТОР КОНЦЕНТРАЦІЇ В УСНОМУ СИНХРОННОМУ ПЕРЕКЛАДІ
 8. Шепель Ю. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТРОПІВ М. Т. РИЛЬСЬКИМ У РОМАНІ О. С. ПУШКНІА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» (ПЕРЕКЛАД ЕПІТЕТІВ: АВТОРСЬКІ ЕПІТЕТИ, ПОСТІЙНІ ЕПІТЕТИ)

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Богайчук О. С.
  ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 2. Сотников А. В.
  СИНЕРГЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Косович О. В.
  ПРОЦЕСИ ЕКСПАНСIЇ ЛЕКСЕМ АНГЛIЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В КОНТЕКСТI МОВНОЇ ПОЛIТИКИ ФРАНЦIЇ
 2. Шестель О. Г.
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Пена Л. І.
  ОПАНОВУЮЧИ УКРАЇНСЬКЕ ФАХОВЕ МОВЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЯ: БРУС М.П. УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ : НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ / М. БРУС. – 3-Є ДОПОВНЕНЕ ВИДАННЯ. – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК : ТІПОВІТ, 2014. – 306 С.