Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 27-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бабенко А. О.
  ПОСТМОДЕРНІ АКЦЕНТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ УРБАНІСТИЧНОЇ ПРОЗИ
 2. Беценко Т. П.
  ЖИВОМОВНІ ДЖЕРЕЛА НАРОДНОГО ГЕРОЇЧНОГО ЕПОСУ (НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ДУМ)
 3. Зелінська О. І.
  СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ
 4. Кость С. С.
  КОНЦЕПЦІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ВЗАЄМНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ Й ТЛУМАЧЕННЯ У СЛОВ’ЯНСЬКОМУ СВІТІ (40-ВІ – 70-ТІ РР. ХІХ СТ.)
 5. Міхєєва Т. І.
  ЗООМОРФІМ У ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 6. Морошану (Демьянова) Л. И.
  ЛЕКСИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ ГОВОРА СЕЛА ЛИПОВЕНЬ-СОКОЛИНЦЫ СУЧАВСКОГО ОКРУГА РУМЫНИИ (VIІІ)
 7. Назарець В. М.
  ГЕНОЛОГІЧНІ ТИПИ АДРЕСОВАНОЇ ЛІРИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇЇ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ
 8. Новиков А. О.
  МАТРІАРХАЛЬНИЙ СВІТ У РОМАНІ ТАНІ МАЛЯРЧУК «БІОГРАФІЯ ВИПАДКОВОГО ЧУДА»
 9. Петренко Л. О.
  ЦІННІСНО-СИМВОЛІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОСТОРУ В ПОЕЗІЇ С. ОСОКИ
 10. Полякова О. А.
  ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКЦИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ Д. БЫКОВА
 11. Романова І. В.
  МОТИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В РОМАНІ І. БАГРЯНОГО «МАРУСЯ БОГУСЛАВКА»
 12. Романова О. К., Печкурова Л. В.
  НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ РЕФЕРИРОВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
 13. Середницька А. Я.
  МЕТОДИ ІДЕОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ
 14. Тімофєєва К. О.
  ЦИТАТА ТА АЛЮЗІЯ У ПРИВАТНОМУ ЕПІСТОЛЯРІЇ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
 15. Христіанінова Р. О.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ЗНАЧЕННЯ УМОВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 16. Швець А. О.
  ДО ПИТАННЯ ПРО НАСЛІДКИ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У МОВЛЕННІ ПОЛЯКІВ КАМ’ЯНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ ВИБРАНОГО ІДІОЛЕКТУ)
 17. Шевченко Л. Л.
  СИНОНІМІЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ НОВОГО ЗАВІТУ
 18. Ярмолінська М. В.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ МИЛОЗВУЧНОСТІ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Алієва З. К., Сластьон С. Е.
  СПЕЦИФІКА КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ СУФІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ XVI – XVII СТ.: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 2. Бесараб О. М.
  ДЕНДІЗМ ЯК ЯВИЩЕ У РАННІЙ ТВОРЧОСТІ Ш. БРОНТЕ
 3. Бігун О. А.
  ДИСКУРС РЕЧОВІЗМУ В «ПАРИЗЬКОМУ ТЕКСТІ» ПОЛЯ ВЕРЛЕНА
 4. Рева І. А.
  ТИПОЛОГІЯ БАЙРОНІЧНИХ ГЕРОЇВ У «СХІДНИХ ПОЕМАХ» «КОРСАР» І «ГЯУР» ДЖ. Г. БАЙРОНА
 5. Стирнік Н. С.
  ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЗБІРОК ОПОВІДАНЬ ВУЛФ І ЛОУРЕНСА («ПОНЕДІЛОК ЧИ ВІВТОРОК» ТА «АНГЛІЯ, МОЯ АНГЛІЯ»)
 6. Фоменко Е. Г.
  ГЕТЕРОНОМИЯ ВОЙНЫ И МИРА В «ПОМИНКАХ ПО ФИННЕГАНУ» ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА
 7. Яхьяева Э. В.
  КООРДИНАТИВНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШАХА ИСМАИЛА ХАТАИ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Вісич О. А.
  МЕТАДРАМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БЛАЗНЮВАННЯ У ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КУЛІША
 2. Лещенко А. В.
  ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФЕНОМЕНА НАРРАТИВНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
 3. Фока М. В.
  ПЕРЕГУКИ САНСКРИТСЬКОЇ КАТЕГОРІЇ ДХВАНІ ІЗ СУЧАСНОЮ ПОЕТИКОЮ ПІДТЕКСТУ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Венгринович Н. Р.
  ЗООМОРФНА ОБРАЗНІСТЬ У НАТУРАЛІСТИЧНІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА ТА ФРЕНКА НОРРІСА

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Арделян О. В.
  СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОНОМАСТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
 2. Бикова А. А.
  ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ТА СЕМАНТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ЗАПОЗИЧЕНЬ У МОВІ-РЕЦИПІЄНТІ
 3. Бицко Н. І.
  ЕПОНІМІЙНА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗА ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ )
 4. Golubovska I. O.
  LINGUAL CONCEPT: EPISTEMIC APPROACHES IN MODERN UKRAINIAN LINGUISTICS
 5. Загородня О. Ф.
  АСОЦІАТИВНІ ПОРТРЕТИ УКРАЇНЦЯ Й ПАТРІОТА В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ
 6. Маслова С. Б.
  ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И СТРУКТУРЫ КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА
 7. Поляренко В. С.
  ЕТНІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ: НЕРОЗРИВНИЙ ЗВ’ЯЗОК МОВИ, МЕНТАЛІТЕТУ НАРОДУ ТА ЙОГО КУЛЬТУРИ
 8. Сорока Т. В.
  АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У ЛЕКСИЧНІЙ СЕМАНТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ АКСІОНОМЕНІВ
 9. Томчаковская Ю. О.
  МОТИВИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА CHARM/ЧАРІВНІСТЬ В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ
 10. Харитонова Д. Д.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ДИХОТОМІЇ «СВІЙ ↔ ЧУЖИЙ» У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ВИСТУПУ В СУДІ Ю.В. ТИМОШЕНКО)
 11. Ясіновська О. В.
  ЗНАКОВІСТЬ РЕЧЕЙ ПОВСЯКДЕННОГО ВЖИТКУ У КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ СМЕРТНОГО ГРІХА ГОРДИНЯ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Iskandarova S. S.
  MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC EXPRESSION THE QUANTITY OF AN ACTION AND A PROCESS IN DIFFERENT LANGUAGES
 2. Кійко Ю. Є.
  РЕФЕРЕНЦІЙНІСТЬ У НІМЕЦЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ МЕДІАТЕКСТАХ: КІЛЬКІСНО-СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ
 3. Смазнова М. В.
  ОСОБЛИВОСТІ НАЯВНОСТІ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ПОДВІЙНОГО ЧИСЛА В АРАБСЬКІЙ МОВІ ТА РЕЛІГІЙНИЙ ВПЛИВ НА МОВУ
 4. Тарануха Т. В.
  ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ З КОМПОНЕНТАМИ-СОМАТИЗМАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Єнікєєва С. М.
  КОГНІТИВНА СЕМІОТИКА В ДОСЛІДЖЕННІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ІРИНИ АНАТОЛІЇВНИ ГАЛУЦЬКИХ «ТІЛЕСНІСТЬ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ АНГЛІЙСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ І ПОСТМОДЕРНІЗМУ (КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНІ СТУДІЇ)»
 2. Новиков А. О.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ І. О. ОРЖИЦЬКОГО «ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНА Й КУЛЬТУРНА СВОЄРІДНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ В КРАЇНАХ АНДІЙСЬКОГО РЕГІОНУ (ПЕРУ, БОЛІВІЯ, ЕКВАДОР) У 20-Х – 80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ» (Х.: МАЙДАН, 2016, 353 С.)