Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 15-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Величко М. П.
  СТАНОВЛЕННЯ АНДАЛУЗЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО КАНОНУ (VIII–XIII СТ.СТ.)
 2. Ледняк Ю. В., Ледняк Г. В., Зеніна І. О.
  ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТВОРІВ «СУДДЯ ТА ЙОГО КАТ» І «ПІДОЗРА» Ф. ДЮРРЕНМАТТА
 3. Миронова Т. Ю.
  ПОЭТИКА АРХЕТИПА МАТЕРИ В ПОЭМЕ ПОЛА МАЛДУНА «ИММРАМ» (МИФОКРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
 4. Присяжнюк А. С.
  «НЕПРОХАНА ПОВІСТЬ» НІДЖЬО У КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРИ ЕПОХИ КАМАКУРА
 5. Родный О. В.
  КОНЦЕПТЫ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ФИЛОСОФСКО-ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
 6. Шепель Ю. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ ТА ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В ПЕРШІ ДВА ПЕРІОДИ НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ (ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ)

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Бардіна Н. В.
  ЛІКВОРОНІМ MILK У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 2. Бистров Я. В.
  ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ РАКУРС СУБ’ЄКТНОГО ДЕЙКСИСУ В АНГЛОМОВНОМУ БІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ: АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ
 3. Войцішук Ж. В.
  КОНЦЕПТ «ДОРОГА» В НІМЕЦЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ МЕТАФОРИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ)
 4. Mag. Daniil Danilets
  ZUR SITUATION DER TERMINOLOGIE DES DEUTSCHEN IM BEREICH DER ДSTHETISCH-PLASTISCHEN CHIRURGIE
 5. Дерешівська Л. В.
  ДО ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ КІЛЬКОСТІ
 6. Єрмоленко І. І.
  СПЕЦИФІКА МОВНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЖАНРОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ «ЧОРНОГО ДЕТЕКТИВУ» В ДЕТЕКТИВНИХ РОМАНАХ ДАНІЕЛЯ ПЕННАКА
 7. Єсипович К. П.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ ЯК БАГАТОМІРНЕ СМИСЛОВЕ УТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
 8. Захарчук І. О.
  ДИНАМІКА ЗАПЕРЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 9. Ільчук О. А.
  СУФІКСАЛЬНІ МЕТОНІМІЧНІ ІМЕННИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 10. Кізіль М. А.
  СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЇ ОДИНИЦЬ МЕТАТЕРМІНОСИСТЕМИ СФЕРИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 11. Kovalyuk Yu. V.
  ON THE BROO: ON PRAGMATICS OF IDIOMS
 12. Коваль Р. С.
  ТОПОНІМИ В ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОЇ Й МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
 13. Ковтун О. В.
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАЛОГІВ РАДІООБМІНУ «ПІЛОТ-АВІАДИСПЕТЧЕР»
 14. Кокнова Т. А.
  ЛІТЕРАТУРНІ ПРИЙОМИ СТВОРЕННЯ АФРОАМЕРИКАНСЬКИХ ОБРАЗІВ НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ К. СТОКЕТТ «ПРИСЛУГА»
 15. Колісниченко Т. В.
  ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ CКЛАДОВИХ ЛСП ‘SETTLEMENT’
 16. Коломієць Н. В.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ПАМ’ЯТЬ» У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
 17. Копчак М. М.
  НЕЛІНІЙНІСТЬ І ФРАКТАЛЬНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ХАРАКТИРИСТИКИ СИНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ
 18. Кравчук Л. В.
  РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
 19. Костанда І. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПАРАЛЕЛІЗМУ У ЗМІСТІ КИТАЙСЬКИХ РОМАНІВ XIV–XVI СТ. (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «ТРИЦАРСТВО»)
 20. Кріпак Ю. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ АГРЕСИВНОЇ МАКРОСТРАТЕГІЇ КОНФЛІКТНОГО ТИПУ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
 21. Курилко Н. М.
  СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
 22. Любимова Ю. С.
  ТИПИ МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
 23. Магeррамова М. А.
  ЛЕКСИЧЕСКИЕ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
 24. Мелешкевич Л. М.
  СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА АНГЛОМОВНИХ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ ГЕОГРАФІЧНО-ІСТОРИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
 25. Mykhaylenko V. V.
  “I SAY” MATRIX IMPLICATURES IN SAINT JOHN’S GOSPEL
 26. Мікава Н. М.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ HAIR В АНГЛОМОВНОМУ ФОЛЬКЛОРІ
 27. Мусійчук В. А.
  КИТАЙСЬКІ ЕЛЕМЕНТИ У В’ЄТНАМСЬКІЙ ЛЕКСИЦІ: ІСТОРИЧНИЙ, НЕОЛОГІЧНИЙ ТА СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ
 28. Настенко С. В.
  МЕТАФОРИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ МЕГАКОНЦЕПТУ ІСПАНІЯ В ІСПАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХІІ–ХХ СТОЛІТЬ
 29. Новаковська О. М.
  АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «КРОВОПРОЛИТТЯ» ЯК ФРАГМЕНТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ АНГЛОМОВНОГО СОЦІУМУ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСЕМИ BLOOD
 30. Поваляєва Г. С.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВНОЇ МАСКИ У ВІРТУАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
 31. Радіонова К. С.
  СТІЙКІ КОМПАРАТИВНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
 32. Рубан В. О.
  ПОЗАМОВНІ ЧИННИКИ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
 33. Рубанець Т. В.
  СЕМАНТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНВЕРСИВІВ
 34. Семен Г. Я.
  ПАРАДОКС У СОНЕТАХ В. ШЕКСПІРА
 35. Стацюк Р. В.
  СПЕЦИФІКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ АРАБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
 36. Сташко Г. І.
  ЕПІТЕТ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПІСЕННОМУ ФОЛЬКЛОРІ
 37. Strilets-Zapotitchna N. Y.
  PARTICULARITЙS DE CONTSRUCTION ET FONCTIONS STYLISTIQUES DU CALEMBOUR DANS LA PRESSE SATIRIQUE FRANЗAISE (ЙTUDE BASЙE SUR L’HOMONYMIE)
 38. Суворова Т. М.
  ОРГАНІЗУЮЧА ФУНКЦІЯ ОБРАЗНОСТІ В АМЕРИКАНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ БАЛАДАХ
 39. Суима И. П.
  ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ХАРАКТЕРА РЕСПОНСИВА В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
 40. Устінова В. О.
  ЛІНГВІСТИЧНІ ФАКТОРИ ПОЯВИ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 41. Федина М. Р.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ОБЛИЧЧЯ» ЯК МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДҐРУНТЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ТЕОРІЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ВВІЧЛИВОСТІ П. БРАУН І С. ЛЕВІНСОНА ТА МОДЕЛЕЙ НЕВВІЧЛИВОСТІ ДЖ. КАЛПЕПЕРА Й Д. БАУСФІЛДА
 42. Філоненко Н. Г.
  ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СИНТАКСИСУ РЕЧЕННЯ В РОМАНІ Л. ГОДЕ «LE SOLEIL DES SCORTA»
 43. Фоменко Е. Г.
  ЭМЕРДЖЕНТНОЕ СОЗНАНИЕ: ЛИНГВОСИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВАРИАНТЫ ЭПИЗОДА «ВЕРХОВНЫЙ ДРУИД И СВ. ПАТРИК» В «ПОМИНКАХ ПО ФИННЕГАНУ» ДЖ. ДЖОЙСА
 44. Фроляк М. П.
  «ТРАДИЦІЙНЕ» ТА «НОВЕ» В ЗОБРАЖЕННІ МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ ЯК «ЧУЖОГО» У ФРАНЦУЗЬКОМУ ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ТЕЛЕДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ФІЛЬМУ «DUEL AU PAKISTAN» ІЗ СЕРІЇ «ASSASSINATS POLITIQUES»)
 45. Ходак О. В.
  ВПЛИВ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕГОВОРІВ НА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВНИХ ФРАЗ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ СЕРЕДНЬОГО ПЕРІОДУ
 46. Черська Ж. Б.
  ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ АЛЬТРУЇЗМ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
 47. Черчата Л. М.
  ЕЛЕМЕНТИ ОБРАЗНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ТЕКСТІ: СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ