Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 14

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Біличенко О. Л.
  ПАСТИРСЬКЕ СЛОВО ЯК ЗРАЗОК КОЛЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПРОПОВІДЕЙ ЛАЗАРЯ БАРАНОВИЧА)
 2. Ворова Т. П.
  ДОСВІД СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ «КАРМІННОЇ КВІТОЧКИ» С. Т. АКСАКОВА З «КАЗКОЮ ПРО ЦАРЯ САЛТАНА» ТА «КАЗКОЮ ПРО МЕРТВУ ЦАРІВНУ» О. С. ПУШКІНА
 3. Гловацька О. Л.
  ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З НЕГАТИВНИМ ЗНАЧЕННЯМ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЕМІЧНИХ ТВОРІВ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVII СТ. )
 4. Ли Жунь
  КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СЕМАНТИКЕ ФИТОНИМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ НОМИНАЦИЙ «КАЛИНА» И «БЕРЕЗА»)
 5. Ляшов Н. М.
  ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ АВТОРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕПІГРАФІВ В УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ
 6. Опришко Н. О.
  РОБОТА З ДВОМОВНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ СЛОВНИКАМИ ЯК ВИД ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ ЯК ІНОЗЕМНИХ
 7. Романова Е. И.
  ТЕМА ЛЮБВИ В ПОЛЕ ДИСКУРСИВНЫХ ПОДХОДОВ
 8. Русакова О. В.
  ФОРМУВАННЯ ПОГЛЯДІВ НА КАТЕГОРІЮ ТАКСИСУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
 9. Савчин Н. Б.
  ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ УШАКОВА
 10. Сахневич М. С.
  ОСОБЕННОСТИ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ ПОЗДНИХ СТИХОТВОРЕНИЙ И. БРОДСКОГО
 11. Таранець В. Г.
  ВЕЛЕСОВА КНИГА (ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ). ЧАСТИНА 5
 12. Юган Н. Л.
  ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВОЙ ПАРАДИГМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА В. И. ДАЛЯ
 13. Юдкін-Ріпун І. М.
  АСПЕКТНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ С. ВАСИЛЬЧЕНКА ЯК ДЖЕРЕЛО СЦЕНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Білоус Н. В.
  ПОЕТИЧНА ФОНІКА А. ФОН ДРОСТЕ-ГЮЛЬСХОФ (ЦИКЛ «ZEITBILDER»)
 2. Вознюк Г. А.
  ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЕТИКИ ЙОСАНО АКІКО
 3. Димитренко Л. В.
  КОГНІТИВНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОГО ОБРАЗУ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ)
 4. Ісаєва Н. С.
  РОМАН СЮЙ СЯОБІНЬ «ПІРНАТА ЗМІЯ»: ІСТОРІЯ КИТАЮ ХХ СТ. У ДЗЕРКАЛІ ЖІНОЧОЇ СУБ’ЄКТИВНОСТІ
 5. Кобзар О. І.
  МІФОЛОГЕМИ ЯК ПРОВІДНІ КОНЦЕПТИ ТРАГЕДІЇ ГЕНРІХА ФОН КЛЕЙСТА «ПЕНТЕСІЛЕЯ»
 6. Костюк М. М.
  ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ В ПОЕЗІЇ Ж. МОРЕАСА, Г. КАНА ТА Е. ДЕ РЕНЬЄ
 7. Родный О. В.
  КОМИЧЕСКОЕ КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПАРАДИГМА ЭПОХИ РЕНЕССАНСА
 8. Кравченко А. С.
  НЬЮ-ЙОРКCЬКИЙ МІФ У РОМАНІ «РЕГТАЙМ» Е. Л. ДОКТОРОУ
 9. Тупахіна О. В.
  ТРОПИ ТРАВМИ У РОМАНІ ДЕВІДА ЛОДЖА «AUTHOR, AUTHOR»
 10. Фоменко Е. Г.
  АВСТРАЛИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Бундюк О. В.
  ДО ТЕОРІЇ ПАРАДИГМАТИКИ В ЛІНГВІСТИЦІ
 2. Кемінь У. В., Сивак Л. М.
  СИНОНІМІЯ ЯК ЯВИЩЕ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 3. Мельничук О. Д.
  НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СТРУКТУРОВАНЕ ЗНАННЯ У ВИМІРІ КОГНІТИВНОГО АСПЕКТУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
 4. Солдатова Л. П.
  СУТНІСТЬ ТА ІСТОРИЗМ ПОНЯТТЯ «МОВА» У ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (V СТ. Н.Е. – XV СТ. Н.Е.)

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Байлюк Н. О.
  СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ҐЕМІНОВАНИХ ПРИГОЛОСНИХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ)
 2. Гідора-Шишковська А. Л.
  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ
 3. Глущенко В. А., Тищенко К. А.
  ПРО АКТУАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД У ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
 4. Kryshtal S. М.
  METAPHOR AS A PRODUCT OF LANGUAGE AND THINKING (COMPARING ENGLISH AND RUSSIAN METAPHORS)

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Євтушенко Н. І.
  ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ NATO/НАТО Й AUTHORITY/ВЛАДА НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛУ УКРАЇНО- ТА АНГЛОМОВНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 2. Леонова А. Ю.
  АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПАРТНЁР» В РОССИЙСКОМ МАСС-МЕДИА ДИСКУРСЕ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Горюнова М. Н.
  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ И ЕГО ФУНКЦИЯ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ДРАМАТУРГИИ ХХ СТ.
 2. Grynyuk S. P.
  STANDARDS FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING IN THE 21ST CENTURY
 3. Довганюк Э. В.
  КОНЦЕПТ BEAUTY/КРАСОТА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ: ПОНЯТИЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
 4. Жаданов Ю. А., Жаданова Т. В., Савина В. В.
  СИМВОЛИКА ЧИСЕЛ В РОМАНЕ Д. ЛЕССИНГ «БРАКИ МЕЖДУ ЗОНАМИ ТРИ, ЧЕТЫРЕ И ПЯТЬ»
 5. Зайцева К. Б.
  ЛЕКСИЧЕСКАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ТЕКСТА РОМАНА ДЖ. КРЕЙСА «УРОЖАЙ»
 6. Иванченко А. В.
  ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭКФРАСИСА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
 7. Кириченко Т. С.
  ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯВИЩА ПЕРЕБИВАННЯ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ
 8. Kovalenko V. P.
  SPELLING DIFFICULTIES
 9. Ковальова О. М.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНСТАНТИ НІМЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ KUNST/МИСТЕЦТВО В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КОНЦЕПТОСФЕРІ Т. МАННА
 10. Ковальчук Л. В.
  РЕКОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТА ДУМКИ МОВЦЯ В УМОВАХ ТЕМПОРАЛЬНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ
 11. Корсун О. В.
  БЕЗСУБ’ЄКТНІ РЕЧЕННЯ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ФІЗИЧНОЇ ДІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 12. Кoryagina A. Yu., Kozak N. I.
  METHODOLOGICAL ASPECT OF STUDYING PHONOSTYLISTIC VARIATION
 13. Лапиніна О. Л.
  ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ-ГАСТРОНІМІВ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
 14. Маріна О. С.
  КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛОМОВНОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ
 15. Мікава Н. М.
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ІЗ КОМПОНЕНТОМ HAIR В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 16. Насікан З. C.
  РОЛЬ ФОНОСЕМАНТИЧНИХ ЗАСОБІВ У СТВОРЕННІ ПРОСОДИЧНОЇ ІКОНІЧНОСТІ
 17. Нера Н. Я.
  МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ПОРАДИ У НМП (чНПМ vs жНПМ)
 18. Нестеренко О. О.
  РОЗМЕЖУВАННЯ ВИГУКІВ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ ЗА СТРУКТУРНО-ЕТИМОЛОГІЧНИМ ПАРАМЕТРОМ
 19. Пежинська О. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАНЦУЗЬКИХ ТОПОНІМІВ
 20. Прима В. В.
  ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ АНГЛОМОВНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 21. Ракітіна М. І.
  МЕТАФОРА ТАБУ (НА ПРИКЛАДІ КИТАЙСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ)
 22. Станіслав О. В.
  ОГЛЯД ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО СИНТАКСИСУ: СПЕКТР ПРОБЛЕМАТИКИ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
 23. Тарасова Е. А.
  ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ФРАНЦУЗСКОГО МОДЕРНИЗМА: НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ГИЙОМА АПОЛЛИНЕРА
 24. Удовенко І. В., Борисова А. О.
  ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ОЗНАКИ Й ОЦІНКА
 25. Федорова Ю. Г.
  КОНЦЕПТОСФЕРА «POWER» В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 26. Циновая М. В.
  ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ С ГЛАГОЛОМ MAY/MIGHT В ТЕКСТАХ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
 27. Циновая М. В.
  ТИПОЛОГИЯ МОДЕЛЕЙ С ГЛАГОЛОМ MUST НА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ УРОВНЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ ПОДЪЯЗЫКОВ ТЕХНИКИ)
 28. Шурма С. Г., Ковтун О. В.
  ФУНКЦІЇ ЗАГОЛОВКА В АНГЛОМОВНОМУ КІНОДИСКУРСІ
 29. Яблонська-Юсик І. В.
  ВАЛЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІДДІЄСЛІВНИХ ІМЕННИКІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
 30. Яхонтова Т. В.
  СУЧАСНА НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ: ЖАНРОВІ ІННОВАЦІЇ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Глушаниця Н. В.
  СПОСОБИ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІКАО)
 2. Гончаренко Е. П.
  СТОРІНКАМИ УКРАЇНСЬКОГО ДЖОЙСА (ПЕРЕКЛАД ТА АНАЛІЗ ПЕРШОГО ЕПІЗОДУ РОМАНУ «УЛІСС»)
 3. Поворознюк Р. В.
  ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В АСПЕКТІ ВІДТВОРЕННЯ МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ
 4. Скрильник С. В.
  МЕТАФОРИЗАЦІЯ У ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ