Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 57

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

 1. Бабич М. Є., Слива Т. В.
  ДЕРИВАЦІЙНІ ВІДНОШЕННЯ ЧЛЕНІВ АСОЦІАТИВНО-СЕМАНТИЧНИХ СТРУКТУР
 2. Bahatska O. V., Kozlova V. V., Kovalenko A. M.
  ALLUSIVE PLOTS IN THE INTERTEXTUAL SPACE OF THE NOVEL “NEVERWHERE” BY NEIL GAIMAN
 3. Багач І. Г., Поліщук Н. М., Бойчук Н. В.
  АПЕЛЮВАННЯ ДО ПОТРЕБ ЛЮДИНИ В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
 4. Бігдай М. О.
  СИНТАКСИЧНИЙ КОНЦЕПТ ‘ДІЯ’ У ТИПОВИХ КОНСТРУКЦІЯХ АНГЛІЙСЬКИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ ДОДАТКОВИХ РЕЧЕНЬ
 5. Bondar L. V., Polyuk I. S., Rybtchouk O. S.
  LE RÔLE DES CARACTÉRISTIQUES LEXICO-SÉMANTIQUES ET STRUCTURELLES DE LA TERMINOLOGIE DANS LA RÉALISATION DU BUT COMMUNICATIF DU DOCUMENT MÉDICAL FRANÇAIS
 6. Бондаренко О. К.
  ПРОСОДИЧНИЙ ПОРТРЕТ ШЕФ-КУХАРЯ В РІЗНИХ СИТУАЦІЯХ СПІЛКУВАННЯ
 7. Vysotska R. R.
  A DESCRIPTIVE ESSAY ON THE SEMANTIC PARTICULARITIES OF THE NEGATIVE PARTICLES IN THE SPOKEN FRENCH LANGUAGE
 8. Гура Н. П., Кононенко Я. Ю.
  CТPУКТУPНІ ХAPAКТEPИCТИКИ НІМEЦЬКИХ ТA AНГЛІЙCЬКИХ EПOНІМІЧНИХ ТЕРМІНІВ В ГАЛУЗІ AВІAЦІЇ
 9. Дзюбинська Х. А., Бурковська З. Є., Бінкевич О. М.
  КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД У ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ТЕРМІНУ
 10. Дузь Л. І.
  АНАЛІЗ МОВНИХ ЗДАТНОСТЕЙ ІНОЗЕМНОГО СТУДЕНТА ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В НЕМОВНОМУ ЗВО
 11. Yemelyanova O. V., Chudnivets A. O.
  VARIABILITY OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE BRITISH AND AMERICAN ENGLISH AND METHODS OF THEIR TRANSLATION
 12. Кечеджі О. В.
  СЛОВОТВОРЧА АДАПТАЦІЯ ЕТИМОЛОГІЧНО-ГЕТЕРОГЕННИХ ЛЕКСЕМ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 13. Кокнова Т. А.
  «ІНТЕРНЕТ ДИСКУРС»: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ)
 14. Leleka T. O.
  THE DEVELOPMENT OF GLOBAL BILINGUALISM ON THE BACKGROUND OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
 15. Magherramova Malakhat
  THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF ANGLO-AMERICAN BORROWINGS ACCORDING TO MODERN GERMAN DICTIONARIES
 16. Петрова Озель Л. П.
  ТОПОНІМІКОН РОМАНУ ВОЛОДИМИРА МАЛИКА «ТАЄМНИЙ ПОСОЛ»: СКЛАД, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ
 17. Рябокучма Т. О., Горбаченко А. Л.
  СПЕЦИФІКА ВЕРБАЛЬНО-ВІЗУАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТА НІМЕЦЬКОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ)
 18. Скляр О. О.
  ІНВЕКТИВА І ВІЙНА
 19. Скобнікова О. В., Яковенко М. Є.
  МУЛЬТИМОДАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІІЯ ДУАЛЬНОГО КОНЦЕПТУ FRIEND/ENEMY НА МАТЕРІАЛІ КІНОСАГИ “STAR WARS”
 20. Спотар-Аяр Г. Ю., Підлипний Я. С.
  ДВОКОМПОНЕНТНІ АНАЛІТИЧНІ ДІЄСЛОВА-КОМПАРАТИВЕМИ БЕЗ МАРКЕРІВ ПОРІВНЯННЯ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ
 21. Степаненко А.В., Тарануха Т. В.
  КОНЦЕПТОСФЕРА В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ Й ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР
 22. Степанов В. В., Носова А. С.
  МЕТАФОРИЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 23. Харкевич Г. І., Печко Н. М.
  НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ТРИВОГИ ПЕРСОНАЖА В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ ПІДХІД
 24. Цинтар Н. В.
  ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОТИВНОГО ФОНУ ТА ЕМОТИВНОЇ ТОНАЛЬНІСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ХІХ СТОЛІТТЯ
 25. Ципердюк О. Д.
  ПОВТОР ЯК СТИЛЬОВА ДОМІНАНТА ПРОПОВІДЕЙ ЄПИСКОПА ГРИГОРІЯ ХОМИШИНА
 26. Чугай А. О., Костюк М. М.
  ГАЛЛІЦИЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 27. Шахновська І. І., Загородна Л. Т.
  УКРАЇНСЬКІ ТА АНГЛІЙСЬКІ ОЦІННІ НЕОЛОГІЗМИ, УТВОРЕНІ НА ТЛІ ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ В УКРАЇНІ
 28. Шевчук О. В.
  АНАЛІЗ МОВНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ ЕФЕКТ КОМІЧНОГО У РОМАНІ Ч. ДІККЕНСА «ПОСМЕРТНІ ЗАПИСКИ ПІКВІКСЬКОГО КЛУБУ»
 29. Шмілик І. Д.
  ВАРІАНТНІ ВІДМІНКОВІ ФОРМИ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ Я, ТИ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ КАМЕНЯРА

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Антонова В. Ф., Нешко С. І.
  МАРГІНАЛЬНІ ПЕРСОНАЖІ ТВОРІВ В. ВОРДСВОРТА
 2. Bernar G. B.
  VERBAL REPRESENTATION OF FAMILY RELATIONSHIPS IN HAROLD PINTER’S PLAYS A NIGHT OUT AND THE HOMECOMING
 3. Бестюк І. А.
  «ОЧІ ПРОНИКАЮТЬ В НЕСКІНЧЕННЕ»: ВІЗУАЛЬНА ПОЕТИКА «ПОВІСТІ БЕЗ НАЗВИ» (1933–1934) ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО
 4. Васильєва К. П.
  «ОДНОРИМКИ: СЛОВНИК ОМОНІМІВ ТА СХОЖОСЛОВІВ» –МОВОЗНАВЧО-ПОЕТИЧНИЙ СЛОВНИК ОЛЕКСИ РІЗНИКІВА
 5. Вишневська О. А., Теребус О. Л.
  ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖНЯ СКЛАДОВА КНИГИ РЕПОРТАЖІВ «DO ZOBACZENIA W PIEKLE» ВОЙЦЕХА ПЕСТКИ
 6. Головань Т. П.
  ФОРМИ КАТАСТРОФІЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ОПОВІДАННІ
 7. Kosylo N. V., Kovalchuk O. Ya.
  NATURALISM IN THE DISCOURSE OF EUROPEAN AND UKRAINIAN LITERARY PROCESS
 8. Криворучко В. І.
  РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ТВОРЧОСТІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ: АСПЕКТ ХРОНОТОПУ
 9. Криницька О. І., Ільків А. В.
  ГРА ЯК ОСОБИСТА ТРАГЕДІЯ АКТОРІВ У РОМАНІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ЗІВ’ЯЛІ КВІТИ ВИКИДАЮТЬ»
 10. Лазірко Н. О., Олексин Н. М.
  ЗАПОВІТИ ЮРІЯ КЛЕНА (ЗА М. ОРЕСТОМ)
 11. Льохарт Д. О.
  МИСТЕЦТВО-ЯК-SACRUM У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ВІРИ ВОВК
 12. Мaksymets V. О.
  NARRATIVE STRATEGY OF OKSANA DRAGOMANOVA AS A MARKER OF THE «FEMININE» PICTURE OF THE WORLD (IN THE EXAMPLE OF THE STORY «SENTIMENTAL STORY»)
 13. Саркісова І. А.
  ВІЗІЇ ДИТИНСТИВА ТА ЮНОСТІ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ СПАДКУ СПИРИДОНА ЧЕРКАСЕНКА
 14. Starostenko T. M.
  ARTISTIC GENDEROLOGY IN THE SOCIAL TEXT BY SERHIY ZHADAN
 15. Chobanyuk M. M.
  POSTMODERNISM: A VIEW OF MODERN UKRAINIAN LITERATURE

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Лисичкіна І. О., Лисичкіна О. О.
  СУЧАСНА ВІЙСЬКОВА ЛЕКСИКА В АСПЕКТІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
 2. Логин Ю. А., Карамишева І. Д.
  ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОР В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ Е. ҐІЛБЕРТ «МІСТО ДІВЧАТ»
 3. Максимова А. Я.
  ПЕРЕКЛАД ІННОВАЦІЙНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ
 4. Ткачівська М. Р., Щерба Р. М.
  ПЕРЕКЛАД КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 5. Udovichenko H. M., Pokulevska A. I.
  ADEQUACY OF TRANSLATION IN THE CONTEXT OF RELATED AND UNRELATED LINGUISTIC CULTURES
 6. Хайдарі Н. І., Мірошник С. О., Грицан А. Д.
  НЕОБРАЗНИЙ ПЕРЕКЛАД ІДІОМ (НА МАТЕРІАЛІ КНИГ ІЗ ЦИКЛУ «ХРОНІКИ НАРНІЇ»)