Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 38-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Дуброва С. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІ НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ С. МОЕМА «ТЕАТР»
 2. Лазірко Н. О.
  ЕСТЕТИЧНА ПРОГРАМА СИМВОЛІЗМУ І ПОЕЗІЯ ПОЛЯ ВЕРЛЕНА У РЕЦЕПЦІЇ ВОЛОДИМИРА ДЕРЖАВИНА
 3. Lysanets Yu. V.
  THE TOPOS OF PAIN IN “THE ANATOMY LESSON” BY PHILIP ROTH
 4. Мазоха Г. С.
  ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТНИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА
 5. Морозова І. Б.
  ЖІНОЧИЙ РОМАН І «ЧІК-ЛІТ»: ВЕРБАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
 6. Науменко Н. В.
  «Я – НЕ ЛЮДИНА З ТИСЯЧЕЮ ЛИЦЬ»: ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ В ПІСЕННОМУ ДОРОБКУ СТІНГА
 7. Нестелєєв М. А.
  СПЕЦИФІКА СНОВИДНОГО СЮЖЕТУ В РОМАНАХ ДЖОНА ГОУКСА «ЖУЧА ЛАПКА» І «ЛАЙМОВА ГІЛКА»
 8. Рустамова Т.
  БАСНЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА ІНШІ МОВИ

 1. Авраменко Б. В.
  АНАЛІЗ ПОМИЛОК, ЯКІ ДОПУСКАЮТЬ УКРАЇНОМОВНІ СТУДЕНТИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
 2. Арделян О. В.
  ТОПОНІМИ У СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЯК ЗНАКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ЕТНОКУЛЬТУРИ
 3. Артеменко А. І.
  ЗНАЧУЩІСТЬ ПЕРЕПИТУВАНЬ У ПРАГМАТИЧНОМУ МОВЛЕННІ
 4. Бакуменко О. О.
  АСПЕКТУАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПЕРФЕКТА В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 5. Besarab О. М.
  MAIN RULES OF WRITING A LITERATURE REVIEW FOR YOUR FUTURE THESIS
 6. Бігунова Н. О.
  ІЛОКУТИВНІ ЦІЛІ ТА ПЕРЛОКУТИВНИЙ ЕФЕКТ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ СХВАЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ)
 7. Богайчук О. С.
  АНАЛІЗ ЛЕКСЕМИ «JUSTICE» В ЇЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОМУ АСПЕКТІ
 8. Болотнікова А. П.
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ ВВІЧЛИВОСТІ Й ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДИСТАНЦІЇ
 9. Бухінська Т. В.
  ЧАСТОТНІСТЬ УЖИВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ РЕЧЕНЬ ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ СКЛАДНОСТІ СПРИЙНЯТТЯ МЕДИЧНИХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕКСТІВ
 10. Ведь Т. М.
  СФЕРИ ВЖИВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ІННОВАЦІЙ ХХІ СТОЛІТТЯ В МЕЖАХ МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ
 11. Гончаров Г. В.
  ДО ПРОБЛЕМИ ПОВТОРЕННЯ ПРИ КОМУНІКАТИВНОМУ ПІДХОДІ ДО НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ГОВОРІННЯ
 12. Жаборюк О. А., Жаборюк І. А.
  ГРАМАТИЧНА СУТНІСТЬ ТЕПЕРІШНЬОГО ПЕРФЕКТНОГО ЧАСУ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ВИДО-ЧАСОВИХ ФОРМ ПРОФ. А. К. КОРСАКОВА (ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ)
 13. Застровська С. О., Найдюк О. В.
  НЕВЕРБАЛЬНІ ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
 14. Іщенко М. П.
  ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У РОМАНІ ДЖЕЙН ОСТІН «ГОРДІСТЬ І УПЕРЕДЖЕННЯ»
 15. Кириченко Т. С.
  ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ ЗГОДИ В СИТУАЦІЇ ПЕРЕБИВАННЯ МОВЛЕННЯ
 16. Ковальчук О. П.
  ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 17. Корнєлаєва Є. В.
  ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ УТВОРЕННЯ ЕВФЕМІЗМІВ
 18. Косович О. В.
  МОВА В ПРОЦЕСІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
 19. Лемещенко-Лагода В. В.
  ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ШОТЛАНДСЬКОГО ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ
 20. Лесневська К. В.
  ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙно -мовленнєво ї форми «міркування » у романі Е. ГІЛБЕРТ “EAT. PRAY. LOVE”
 21. Мартинюк О. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЛИСТУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
 22. Милик О. В.
  ПАРАДИГМАТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ЛЕКСЕМ-ВЕРБАЛІЗАТОРІВ СУБКОНЦЕПТУ VALETUDO У ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ
 23. Руда Н. В., Жукова К. Є.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДИКАТИВНОГО УСКЛАДНЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
 24. Сабадаш Д. В., Кабаль Х. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ MEDICINE У РОМАНІ ЛУЇС ЕЛДРІЧ “LOVE MEDICINE”
 25. Савчук Р. І.
  СЕМІОЗИС АВТОРСЬКИХ НАРАТИВНИХ ТЕХНІК І ТАКТИК У ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТОТВОРЕННІ XIX СТ.
 26. Семен Г. Я., Черська Ж. Б.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ МАРКУСА ЗУЗАКА «КРАДІЙКА КНИЖОК»
 27. Семенова О. В.
  ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ АРГУМЕНТАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РЕКЛАМНИХ ТУРИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ)
 28. Соколова К. В., Щетинникова О. О., Сонник Н. С.
  УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК З ОПИСУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В МЕЖАХ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
 29. Стрілець В. В., Андрієнко В. В.
  СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ АНГЛІЙСЬКИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ
 30. Строченко Л. В.
  СИНОНІМІЯ У НОМІНАТИВНОМУ ПОЛІ АНГЛОМОВНОГО КОНЦЕПТУ GENIUS
 31. Тоненчук Т. В.
  ТИПОЛОГІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КОМПОНЕНТОМ СОМАТИЗМОМ
 32. Fedorchuk M. M., Horodylovska M. T.
  STYLISTIC DEVICES AS COMPONENTS OF ARGUMENTATION IMPLEMENTATION IN COURT DISCOURSE
 33. Форостюк І. В., Шерстюк Н. В.
  ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ І ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДО МІЖНАРОДНОГО ІСПИТУ ТА ЗНО З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 34. Чернега С. М.
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕРМАНСЬКИХ ТЕОНІМІВ БОГА LOKI ‘ЛОКІ’ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ДАВНЬОГО ПЕРІОДУ
 35. Швець Т. А.
  ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО КОНТИНУУМУ НОВЕЛИ А. ГАВАЛЬДИ «PETITES PRATIQUES GERMANOPRATINES»
 36. Шевченко С. І., Харицька С. В.
  СТРАТЕГІЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ЧИТАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 37. Шишко А. В., Комар Л. В.
  ІНШОМОВНІ ОЗНАКИ У ФОНЕТИЧНІЙ СТРУКТУРІ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
 38. Шовкопляс Ю. О.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ ЩОДО ЛАТИНОАМЕРИКАНЦІВ У СУЧАСНИХ ЗМІ США
 39. Shumenko O. A., Kostriukova V. O.
  LEXICAL-SEMANTIC AND STRUCTURAL-FUNCTIONAL PECULIARITIES OF LEXICAL REDUPLICATES IN ENGLISH
 40. Щигло Л. В.
  РОЗВИТОК СЛОВОТВІРНОЇ СИСТЕМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПРОЦЕС
 41. Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M., Romanchuk O. V.
  THE WORD-FORMATION FEATURES OF ENGLISH TERMINOLOGY IN TOURISM INDUSTRY

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бондарук Л. В.
  СИМВОЛ У СИСТЕМІ СУМІЖНИХ ТЕРМІНІВ: ТЕОРЕТИЧНЕ ПОТРАКТУВАННЯ
 2. Дроздовський Д. І.
  ДИСКУРС СУБ’ЄКТНОСТІ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПОСТПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ РОМАНІ
 3. Нижникова Л. В.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОММУНИКАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ «АВТОР–ЧИТАТЕЛЬ» В ДАННЫХ ТЕКСТАХ