Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 38-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Глуховська О-Х. С.
  ОБРАЗИ СТИХІЇ ВОГНЮ В РОМАНІ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО «БІСИ»
 2. Гогуленко О. П.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЛАСНИХ НАЗВУ ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ПАНАСА МИРНОГО
 3. Зімонова О. В.
  ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ МІСЦЕВИХ ГОВОРІВ
 4. Карпенко Н. О.
  ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ НЕПОДІЛЬНИХ ДІЄСЛІВНО-ІМЕННИКОВИХ СПОЛУК
 5. Кизилова В. В.
  ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ НОВІТНЬОЇ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ (НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ-КАЗКИ ІВАНА АНДРУСЯКА «ТРЕТІЙ СНІГ»)
 6. Ковальчук М. С., Алексєєв В. С.
  МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ТА ПАРЕМІЯХ
 7. Козубенко Л. М.
  РОЛЬ МІФОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ МИКОЛИ МАРКЕВИЧА
 8. Коновалова М. М.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОСТАТІ ЖІНКИ-МИТЦЯ В ПОВІСТІ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ «МАНА»
 9. Марєєв Д. А.
  ДИНАМІКА ГРАМАТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ Й СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛЕКСЕМИ ЛЯДА В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ
 10. Мельник Т. П., Задорожна О. М.
  АЛЮЗІЯ У ПРОЗОВІЙ МОВІ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА
 11. Олійник Е. В.
  ЕКСПЛІЦИТНИЙ МОДУС У СТРУКТУРІ З’ЯСУВАЛЬНОГО СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ
 12. Павлюк Н. Л.
  ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ТВОРІВ З АРХЕТИПНОЮ МОДЕЛЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ І. РОЗДОБУДЬКО, М. ГРИМИЧ ТА Н. ШЕВЧЕНКО)
 13. Писаренко Н. Д., Заніздра О. А.
  АФОРИСТИКА У ЛАТИНОМОВНИХ ЛИСТАХ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
 14. Риднева Л. Ю.
  ОСОБЕННОСТИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
 15. Savchuk N. M., Khlystun I. V., Shuliak S. A.
  RATIONALITY PRINCIPLES IN TEACHING THE NATIVE LANGUAGE AT THE 21ST CENTURY HIGHER EDUCATION
 16. Супрун В. М.
  СМЕРТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ ЖІНОЧОЇ САМОТНОСТІ В ОПОВІДАННІ «ЕЛЬФ» М. ЦУКАНОВОЇ
 17. Топчий Л. М.
  СИНТАКСИЧНІ ЕКСПЛІКАТОРИ ІНТЕНЦІЙ У ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ
 18. Харченко І. І.
  ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 19. Шаф О. В.
  У ПОЛОНІ СТРАХУ Й ВИНИ: ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ ВЗАЄМИН СИНА З БАТЬКОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІРИЦІ ХХ СТОЛІТТЯ
 20. Янчицька К. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОГО ВИЯВУ ОБРАЗУ СОНЦЯ У МАЛІЙ ПРОЗІ МИКОЛИ МАТІЄВА-МЕЛЬНИКА

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Євтушенко Н. І.
  СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ ВИМІР МЕТАФОРИЗАЦІЇ ТЕРМІНІВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 2. Капінус О. Л., Байло І. Я.
  АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇХ ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ (НА МАТЕРІАЛАХ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ)
 3. Lukovenko T. O., Roman V. V., Riabinina І. M.
  SOURCES OF STUDYING HISTORY OF EAST SLAVONIC LANGUAGES IN Yu. SHEVELIOV’S SCHOOLS
 4. Мизецкая В. Я.
  КОГНИТИВИСТИКА И ГЕНЕРАТИВИСТИКА: БОРЬБА ИДЕЙ
 5. Мінькова Г. Ю., Лазаренко В. Ю.
  ФРЕЙМОВА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ KÖNIGIN/КОРОЛЕВА ТА ЙОГО МІСЦЕ В КОНЦЕПТОСФЕРІ MENSCH/ЛЮДИНА
 6. Руденко М. Ю.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ЖАРГОН У МОВОЗНАВСТВІ (30-ТІ РР. XX СТ. – ПОЧАТОК XXI СТ.)

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Воробйова О. С.
  СЕМАНТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗОВИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ
 2. Кійко Ю. Є.
  ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ У НІМЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ-ІНТЕРВ’Ю З ФРАКТАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ
 3. Тарануха Т. В.
  СТРУКТУРНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ АД’ЄКТИВНИХ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Бахов І. С.
  СУБТИТРУВАННЯ В ПЕРЕКЛАДІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 2. Билан Н. И.
  РЕКОНСТРУКЦИЯ КОДА МУЖЕСТВЕННОСТИ «ВЕКА ДЖАЗА» НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПЕРЕВОДА РОМАНА Ф. С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА «НОЧЬ НЕЖНА»
 3. Білан Н. І.
  ПЕРЕДПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТОСФЕРИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК НАДІЙНА СИСТЕМА КООРДИНАТ, ЩО ДАЄ ПЕРЕКЛАДАЧЕВІ ЗМОГУ СТАТИ СПІВАВТОРОМ ЦІЛЬОВОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Ф. С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА «НІЧ ЛАГІДНА» Й ТЕКСТУ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)
 4. Голубенко Н. І.
  КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
 5. Єлісєєва С. В.
  КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У ВОЄННОМУ ДИСКУРСІ ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД
 6. Коваленко И. Н., Варламова А. А.
  ЯЗЫКОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ КАК СОЦИОЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА
 7. Кузенко Г. М.
  СЕМІОТИЧНА ЦІЛІСТНІСТЬ ТЕКСТУ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
 8. Mykhaylenko V. V.
  TERMS IN MULTIMODAL DISCOURSE: “TRANSLATOR” & “INTERPRETER”
 9. Нечипоренко В. А.
  ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПИСАТЕЛЯ-БИЛИНГВА
 10. Поворознюк Р. В.
  ДИСКУРС ЕПІДЕМІЙ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ
 11. Савіна Ю. О.
  ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ АНГЛОМОВНОГО ГУМОРУ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
 12. Сайко М. А.
  НОРМАТИВНА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ У ВІДТВОРЕННІ АНАТОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 13. Совєтна А. В., Лісун О. В.
  ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ Д. БРАУНА “КОД ДА ВІНЧІ”
 14. Shalajeva A. V., Semenko I. V.
  THE USE OF EPONYMOUS TERMS IN THE FIELD OF MEDICINE AND DIFFICULTIES OF THEIR TRANSLATION
 15. Яблочнікова В. О.
  ПЕРЕКЛАДАЦЬКА АДЕКВАТНІСТЬ ТА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Ahibalova Т. М., Alpatova O. V.
  A PHENOMENON OF PLATEAU PHASE IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION
 2. Валуєва Н. М.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 3. Vasylieva A. M.
  MODERN EDUCATION IN THE GLOBALIZED WORLD
 4. Konovalova V. B., Akopiants N. M., Golikova O. M.
  THEATRICALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AS AN ELEMENT OF FORMING KEY COMPETENCES AMONG ESL STUDENTS
 5. Кузьменко Н. В.
  РОЛЬ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ У МІЖМОВНІЙ ТА МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
 6. Северин Н. В., Виктор О. М.
  ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УКРАИНЕ
 7. Тарасова В. В.
  ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТКОРЕКТНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ)
 8. Швецова І. В., Бондаренко В. В.
  ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КУРСАНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Коваленко А. М., Марченко Т. С.
  МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЗМІ
 2. Тхоровська С. В.
  ТОПІКАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ В ІДЕОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
 3. Чорна С. С.
  ЕМОТИВНО-ОЦІННА ЛЕКСИКА В НІМЕЦЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Галич О. А.
  ТРАНСГРЕСИВНИЙ ПОСТМОДЕРН: РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ І. В. КРОПИВКО «УКРАЇНСЬКА І ПОЛЬСЬКА ПОСТМОДЕРНА ПРОЗА (КАРНАВАЛ, ФРАГМЕНТАЦІЯ, ФРОНТИР)»
 2. Гливінська Л. К.
  ХОЧ СТАВ У СВЯТИЙ ВУГОЛ ТА МОЛИСЬ: АНТРОПОЦЕНТРИЧНА ДИДАКТИКА В ЕТНОФРАЗЕОЛОГІЇ ДОНБАСУ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ГАРБЕРА І. В. «МОВНОАРЕАЛЬНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ ЛЮДИНА: ФРАЗЕОКОДОВИЙ РІВЕНЬ І ЛІНГВОКОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»)