Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 27-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Андріїшина К. І.
  ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ АВТОРИЗАЦІЇ
 2. Бажура Т. А.
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСИВНИХ МАРКЕРІВ “YOU KNOW”, “YOU SEE”, “I SAY”
 3. Батринчук З. Р.
  ЕЛІПСИС ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ
 4. Козак І. П.
  ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ПЕРЕДВИБОРЧОГО ДИСКУРСУ(НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ДОНАЛЬДА ТРАМПА)
 5. Бойко О. О., Козуб Л. С.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ У СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ
 6. Бухінська Т. В.
  ЧАСТОТА ВЖИВАННЯ ТА РОЗМІР РІЗНИХ ТИПІВ СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ЯК ОДНА З ОЗНАК АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ Г. КАНТА
 7. Віннічук І. Я., Козуб Л. С.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНО-НЕЙТРАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ МОВЛЕННЯ В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЗМІ
 8. Герасимів Л. Я.
  ПРАГМАТИЧНИЙ КОНТЕКСТ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ ЗВИНУВАЧЕННЯ/ВИПРАВДАННЯ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 9. Грижак Л. М., Приймаченко А. В.
  ПОВТОР ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ВИРАЗНОСТІ В ПОЕЗІЇ ВІЛЬЯМА БЛЕЙКА
 10. Дерябіна А. А.
  СИНОНІМІЧНІ Й ДУБЛЕТНІ ТЕРМІНОСПОЛУКИ В НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ПРАВА
 11. Покровська І. Л., Емірамзаєва А. С.
  ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ МОВИ
 12. Zhaboruk O. A., Zhaboruk I. A.
  THE GRAMMATICAL CONTENT AND USE OF THE PROGRESSIVE TENSES IN MODERN ENGLISH (LINGUODIDACTIC ASPECT)
 13. Захарова Н. О.
  ВПЛИВ ІЗОЛЯНТІВ НА ПРАГМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЕГМЕНТОВАНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)
 14. Карпусенко М. В.‚ Карпусенко Н. В.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ДЕБАТАХ У США (НА ПРИКЛАДІ Д. ТРАМПА І Х. КЛІНТОН)
 15. Каціон І. О.
  СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖПОЛЬОВИХ УТВОРЕНЬ НОМІНАТИВНИХ ПОЛІВ КОНЦЕПТІВ ЖИТТЯ І СМЕРТЬ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 16. Коваль І. І.
  ЛЕКСИЧНА ПОЛУЧУВАНІСТЬ ЯДРОВИХ ЛЕКСЕМ КОНЦЕПТУ SCHÖNHEIT
 17. Ковальчук А. К.
  ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧИ БРИТАНСКИХ ШЕФ-ПОВАРОВ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ
 18. Kunets Kh. B.
  EXPLETIVE IT AND TRUTH VALUE IN ACADEMIC WRITING
 19. Курбанлы Н. Ч.
  СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕСС ВЗАИМНОГО ОБОГАЩЕНИЯ ЯЗЫКОВ
 20. Лисенко Н. Є.
  СПОСОБИ КОНСТРУЮВАННЯ ГІПОТЕТИЧНО-ФАНТАСТИЧНОГО МОЖЛИВОГО СВІТУ В ОПОВІДАННЯХ БЕРНАРА ВЕРБЕРА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ “L’ARBRE DES POSSIBLES”)
 21. Мельник О. М.
  МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ КОМУНІКАНТА-ЕГОЇСТА
 22. Микуляк О. В.
  МОВНІ ЗАСОБИ ЕКСПЛІКАЦІЇ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ МІГРАНТІВ
 23. Очковська А. П.
  ОСОБЛИВОСТІ АРАНЖУВАННЯ КОНСТИТУЕНТІВ РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКИХ РЕЧЕНЬ ІЗ РЕЙЗИНГОВИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ З ПІДМЕТОМ
 24. Pashayeva A. A.
  PECULIAR PROPERTIES OF USE OF DERIVATIVE AND NON-DERIVATIE POSTPOSITIONS IN SENTENCES IN URDU LANGUAGE
 25. Передон Н. О.
  КОМУНІКАТИВНИЙ ВНЕСОК МЕДІАТОРА В ГАРМОНІЗАЦІЮ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У СИТУАЦІЇ ПРИМИРЕННЯ
 26. П’єцух О. І.
  ТАКТИКА ОБВИНУВАЧЕННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ
 27. Пономарева Л. Ф.
  К ВОПРОСУ О ПУТЯХ РАСШИРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ ПО ЭКОНОМИКЕ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
 28. Раєвська І. В.
  УЖИВАННЯ ДІАЛЕКТУ НА ПРИКЛАДІ МОВЛЕННЯ МОЛОДІ ІТАЛІЇ В ОБЛАСТІ УМБРІЯ
 29. Рашидли Вефа Ахмед
  СИНТАКСИЧЕСКИЕ СИНОНИМЫ В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
 30. Ришилян И. Д.
  ВОПРОСЫ ФРАЗЕОЛОГИИ В ИСТОРИИ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
 31. Садыхова А. А.
  О СМЫСЛЕ ПРОЗВИЩ И ТИТУЛОВ В ДРЕВНИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ И ИХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
 32. Пасинок В. Г., Самохіна В. О.
  СУБ’ЄКТИВНИЙ АНТРОПОЦЕНТРИЗМ VS ОЦІНОЧНІСТЬ У КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 33. Сеньків О. М.
  ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА ВЛАСНА НАЗВА В АНГЛОМОВНОМУ ДИТЯЧОМУ ФЕНТЕЗІ
 34. Строченко Л. В.
  СУБКОНЦЕПТ PRODIGY ЯК СТРУКТУРНА ЧАСТИНА АНГЛОМОВНОГО КОНЦЕПТУ GENIUS
 35. Тарасюк І. В.
  РОЛЬ ДІАГНОСТИЧНИХ МАРКЕРІВ У НОМІНАЦІЇ ЖЕСТІВ-УСМІШОК У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
 36. Тищенко О. О.
  ЛІНГВО-КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРЕЦЬКОГО ТУРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ
 37. Фадєєва О. В.
  ФУНКЦІЇ ТА ЗАСОБИ ПРАГМАТИЗАЦІЇ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ
 38. Циганкова З. М.
  МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНІВ ЖАНРУ «ЧИКЛІТ»
 39. Чекарева Є. С.
  ПРИСЛІВНИКИ ПРОСТОРОВОЇ СЕМАНТИКИ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ
 40. Шепель Ю. А.
  О СООТНОШЕНИИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРОИЗВОДНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Golovnia A. V.
  MEANS OF EXPRESSIVENESS IN FILM TITLES AND THEIR TRANSLATION FEATURES
 2. Карабан В. І., Карабан А. В.
  КОНТЕКСТУАЛЬНІ СЛОВНИКИ З КОРПУСОМ ПАРАЛЕЛЬНИХ ТЕКСТІВ У НАВЧАННІ ПЕРЕКЛАДУ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 3. Рибачук К. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ
 4. Шостак У. В., Паславська І. Б.
  МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОДНОГО З ДОПОМІЖНИХ ЗАСОБІВ ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛЬНИХ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ РІШЕНЬ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Алексеева Л. И., Алексеев Н. Э., Синева Т. В.
  ПОИСК НОВЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СТУДЕНТАМИ–ПЕРЕВОДЧИКАМИ
 2. Potenko L. O.
  INNOVATIVE ACTIVITY AS A DRIVING FORCE FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SYSTEM
 3. Стогній І. В., Никонорова Л. І.
  СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ ДІЛОВИХ ЛИСТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Kraievska O. D.
  CONCEPTUAL METAPHOR IN INTERCULTURAL COMMUNICATION AND INFORMATION WARFARE
 2. Mykhaylenko V. V.
  А PERFECT FORM TRANSLATION IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
 3. Соломатова В. В.
  ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ У КОНТЕКСТІ ІНТЕРПРЕТАТИВНИХ ПАРАДИГМ СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ