Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Інформація для авторів

НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

СЕРІЯ «ФІЛОЛОГІЯ» № 67/2024

 

Оголошується набір наукових статей до 67 фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія».

Набір триває включно до 30 серпня 2024 р. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія «Філологія» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 «Філологія» на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 р. (додаток 3)

 

  РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

 • Мовознавство;
 • Літературознавство;
 • Перекладознавство;
 • Рецензії.

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • Заборона використання наукових праць країни-окупанта
  Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
 • Академічна доброчесність
  Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.
 • Мова публікації: українська, англійська, німецька, французька, іспанська.
 • Загальний обсяг статті мінімум 10 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє, нижнє і ліве - 20 мм, праве – 15 мм. Абзацний відступ – 1,25.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити  УДК, назву рубрики, дані про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, місце роботи) та назву статті.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог, які розроблено в 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формування мети статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.
 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:»
 • Анотації подаються двома мовами (українська та англійська (незалежно від мови статті)). Середній обсяг кожної анотації – не менш як 1800 друкованих знаків (це приблизно 300 слів). Анотація після списку літератури має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

1. Мовознавство
УДК 821.161.2

DOI

Іванова Т. О.,
кандидат філологічних наук,

старший викладач кафедри перекладу та мовознавства

Міжнародного гуманітарного університету

КОНЦЕПТОСФЕРА ІДІОСТИЛЮ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

Анотація. Статтю присвячено описові концептосфери поетичного дискурсу відомого українського поета Василя Симоненка. Завдяки концептам досягається емоційність, колорит, емоційно-імперативне забарвлення оповіді. Концепти у віршах поета виконують увиразнювальну, текстотворчу, образну функції. Відіграють ключову роль у формуванні лексико-семантичного і мовного рівня поетичних текстів... (обсяг не менше 1800 друкованих знаків)

Ключові слова: концептосфера, концепт, ідіостиль, дискурс, культура, етнокультура.

Текст статті

Література:

1. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: словник-довідник. Київ: Довіра, 2006. 703 с.

Maslovska T. Conceptual sphere of Vasyl Symonenko’s style

Summary. The article has been devoted to the description of the conceptual sphere in the poetic discourse of the well-known Ukrainian poet Vasyl Symonenko. Due to the concepts of these linguistic models emotionality, brightness and emotionally-imperative colouring of the story is reached. Concepts in the poems of the poet fulfil dominant, expressive, text forming and vivid functions. They play a key role in forming of lexical semantic and language levels of poetic texts...(обсяг не менше 1800 друкованих знаків)
Key words: conceptual sphere, concept, discourse, culture, ethnic culture.

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 67 за 2024 рік до 30 серпня 2024 року (включно)

до редакції ( Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. )

електронною поштою необхідно направити:

 • наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 • заповнити електронну довідку про автора;
 • після успішного рецензування статті відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті.

  Реквізити надсилаються на електронну адресу через 4-5 (робочих) днів після отримання матеріалів.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іваненко_І.І._стаття, Іваненко_І.І._оплата

Редакція наукового журналу після отримання статті від автора здійснює її внутрішнє анонімне рецензування та перевірку на наявність плагіату, після чого упродовж п'яти робочих днів автор отримає реквізити для сплати за публікацію.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Увага! Статті студентів публікуються тільки у співавторстві з науковим керівником.

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ:

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 67/2024 рік складає 1200 гривень (до 12 сторінок включно). Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплатити 60 гривень за кожну сторінку.

Реквізити надсилаються на електронну адресу протягом 4-5 робочих днів після отримання матеріалів.

Вартість публікації рецензії на монографію складає 600 грн.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 30 жовтня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 30 листопада 2024 р.

Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за телефоном: +38 099 547 85 90

 

Завантажити інформаційний лист

Завантажити зразок оформлення статті